پروژه آژیر خطر با میکرو موضوع - سرزمین الکترونیک

برچسب : پروژه آژیر خطر با میکرو

FREE

سیستم امنیتی ساختمان با میکروکنترولر

این یک سیستم امنیتی برای محافظت از ساختمان در برابر حوادث و متهاجمین می باشد که با هزینه بسیار کم  قابل ساخت است . این سیستم با استفاده از سنسور LDR وقتی متاجمی قصد ورود به ساختمان را داشته باشد  با[...]

مطالب سایت