پروژه میکروکنترل - سرود ای ایران - سرزمین الکترونیک
فروشگاه گزارش قوانین تماس پنجشنبه 29 فروردین

×

در حال لود کردن صفحه ورود ...

×

در حال لود کردن فرم ثبت نام ...
FREE

 

سلام دوستان این یک پروژه از موزیک سرود ای ایران است که انشالله خوشتون بیاد …..

 

 

[membersonly]

 

اگر این مطلب مورد پسند شماست برای حمایت از سایت و

تامین هزینه های سرور روی تبلیغات  (سمت راست) کلیک کنید .

هر چند تبلیغاتی که گذاشتم بسیار آزار دهنده هستند ولی برای بقا و ادامه فعالیت سایت مجبور شدم انها را در سایت قرار دهم

اگر تبلیغات جواب دهند سرور رو ارتقا خواهیم داد تا بتوانیم نرم افزار هایی با حجم بالا را نیز در سایت قرار دهیم

دوستان لطفا برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف مطالب به مطالب امتیاز دهید (از ستاره های بالای پست استفاده کنید)

و اگر پیشنهادی یا انتقادی دارید در بخش نظرات مطرح کنید . با تشکر

منبع :مجتبی محمدزاده

[/membersonly]

مهندس طراح و تولیدی لوازم الکترونیک خانگی در استان مازندران - شهرستان تنکابن -plc- bascom- codvision- solidworks- تحقیق بررسی پروژه دوست دارم

20 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است .
 • سلام milad17655

  این سورس در اختیار شما و دوستان دیگر :

  $regfile = “M16def.dat”
  ‘mojtaba mohamadzadeh ….

  $crystal = 1000000
  Const Sil = 0
  Const Sol1 = 1
  Const Sol1_ = 2
  Const La1 = 3
  Const La1_ = 4
  Const Si1 = 5
  Const Do2 = 6
  Const Do2_ = 7
  Const Re2 = 8
  Const Re2_ = 9
  Const Mi2 = 10
  Const Fa2 = 11
  Const Fa2_ = 12
  Const Sol2 = 13
  Const Sol2_ = 14
  Const La2 = 15
  Const La2_ = 16
  Const Si2 = 17
  Const Do3 = 18
  Const Do3_ = 19
  Const Re3 = 20
  Const Re3_ = 21
  Const D1 = 1
  Const D2 = 2
  Const D3 = 3
  Const D4 = 4
  Const D6 = 6
  Const D7 = 7
  Const D8 = 8
  Const D16 = 16
  Const D32 = 32
  Const End_of_table = 255
  Dim Note_f As Bit
  Dim Duration As Byte
  Dim I As Word
  Dim J As Byte
  Dim Table_value As Byte
  Dim Ocr1a_temp As Word
  Speaker Alias Portb.0
  Note_f = 0
  I = 0
  Config Pinb.0 = Output
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
  Ocr0 = &H40
  On Oc0 Timer0_compare_isr
  On Oc1a Timer1_comparea_isr
  Enable Oc0
  Enable Oc1a
  Enable Interrupts
  Loop1:
  Table_value = Lookup(i , Note_table)
  If Table_value = End_of_table Then
  I = 0
  Goto Loop1
  End If
  If Table_value = Sil Then Goto Silent_play
  I = I + 1
  Disable Interrupts
  Note_f = 1
  Duration = Lookup(i , Note_table)
  I = I – 1
  J = Lookup(i , Note_table)
  J = J – 1
  Timer1 = 0
  Ocr1a_temp = Lookup(j , Ocr1a_value_table)
  Ocr1a = Ocr1a_temp
  Enable Interrupts
  Do
  Loop Until Duration = 0
  I = I + 2
  Goto Loop1

  Silent_play:
  Note_f = 0
  I = I + 1
  Duration = Lookup(i , Note_table)
  Do
  Loop Until Duration = 0
  I = I + 1
  Goto Loop1
  Timer0_compare_isr:
  If Duration > 0 Then Duration = Duration – 1
  Return
  Timer1_comparea_isr:
  If Note_f = 1 Then Toggle Speaker
  Return
  Note_table:
  Data Re2 , D4 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D4 , Re2 , D3
  Data Sil , D1 , Re2 , D4 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D4
  Data Re2 , D4 , La2 , D4 , La2_ , D2 , Do3 , D2 , La2 , D8 , Re3 , D2 , Do3 , D1
  Data Sil , D1 , Do3 , D1 , Sil , D1 , La2_ , D1 , Sil , D1 , La2_ , D1 , Sil , D1
  Data La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D2 , Fa2 , D4 , Sol2 , D2
  Data Do3 , D2 , La2 , D8 , Re2 , D2 , Do2 , D2 , Re2 , D2 , Re2_ , D2 , Fa2 , D2
  Data Re2_ , D2 , Fa2 , D2 , Sol2 , D2 , La2 , D2 , Do3 , D2 , La2_ , D2 , La2 , D2
  Data Sol2 , D2 , Fa2 , D2 , Re2_ , D2 , Re2 , D2 , Do2 , D4 , Sol2 , D1 , Sil , D1
  Data Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D4 , La2 , D4 , La2_ , D4 , La2 , D2 , Sol2 , D2
  Data Fa2 , D4 , Sol2 , D4 , La2 , D4 , Sol2 , D2 , Fa2 , D2 , Re2_ , D4 , Fa2 , D4
  Data Sol2 , D4 , Fa2 , D2 , Re2_ , D2 , Re2 , D8 , La2_ , D2 , La2 , D1 , Sil , D1
  Data La2 , D1 , , Sil , D1 , Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1
  Data Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Re2_ , D2 , La2 , D2 , Sol2 , D1 , Sil , D1
  Data Sol2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Re2_ , D1
  Data Sil , D1 , Re2_ , D1 , Sil , D1 , Re2 , D2 , Fa2 , D2 , Sil , D2 , Fa2 , D2
  Data Sol2 , D2 , La2 , D8 , Re2 , D4 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1
  Data La2 , D4 , Re2 , D3 , Sil , D1 , Re2 , D4 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1
  Data Sil , D1 , La2 , D4 , Re2 , D4 , La2 , D4 , La2_ , D2 , Do3 , D2 , La2 , D8
  Data Re3 , D2 , Do3 , D1 , Sil , D1 , Do3 , D1 , Sil , D1 , La2_ , D1 , Sil , D1
  Data La2_ , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D2
  Data Fa2 , D4 , Sol2 , D2 , Do3 , D2 , La2 , D8 , Re2 , D2 , Do2 , D2 , Re2 , D2
  Data Re2_ , D2 , Fa2 , D2 , Re2_ , D2 , Fa2 , D2 , Sol2 , D2 , La2 , D2 , Do3 , D2
  Data La2_ , D2 , La2 , D2 , Sol2 , D2 , Fa2 , D2 , Re2_ , D2 , Re2 , D2 , Do2 , D4
  Data Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D4 , La2 , D4 , La2_ , D4
  Data La2 , D2 , Sol2 , D2 , Fa2 , D4 , Sol2 , D4 , La2 , D4 , Sol2 , D2 , Fa2 , D2
  Data Re2_ , D4 , Fa2 , D4 , Sol2 , D4 , Fa2 , D2 , Re2_ , D2 , Re2 , D8 , La2_ , D2
  Data La2 , D1 , Sil , D1 , La2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D1
  Data Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Re2_ , D2 , La2 , D2
  Data Sol2 , D1 , Sil , D1 , Sol2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1 , Sil , D1 , Fa2 , D1
  Data Sil , D1 , Re2_ , D1 , Sil , D1 , Re2_ , D1 , Sil , D1 , Re2 , D2 , Re2 , D4
  Data Re2_ , D2 , Fa2 , D2 , Re2 , D6 , Sil , D2 , Re2 , D8 , La2 , D8 , Re2 , D8
  Data La2 , D7 , Sil , D1 , La2 , D6 , La2_ , D2 , Do3 , D6 , La2_ , D2 , La2 , D8
  Data Sil , D8 , Re3 , D8 , Do3 , D8 , La2_ , D8 , La2 , D8 , Sol2 , D6 , Fa2 , D2
  Data Sol2 , D6 , Do3 , D2 , La2 , D8 , Sil , D8 , Re2 , D8 , La2_ , D8 , La2 , D8
  Data Sol2 , D8 , Fa2 , D6 , Re2_ , D2 , Re2 , D6 , Re2_ , D2 , Do2 , D8 , Sil , D8
  Data Fa2 , D8 , Re2_ , D8 , Re2 , D6 , Sol2 , D2 , Fa2 , D8 , Re2_ , D6 , Re2 , D2
  Data Do2 , D6 , Re2_ , D2 , Re2 , D4 , La1 , D4 , La1_ , D4 , Do2 , D4 , Re2 , D4
  Data Sol1 , D4 , Do2 , D4 , Sol1 , D4 , La1_ , D4 , Re2 , D4 , La1 , D4 , Re2 , D4
  Data Sol1 , D4 , Re2 , D4 , La1 , D4 , Re2 , D4 , La1_ , D4 , Re2 , D4 , Do2 , D4
  Data Re2 , D4 , Re3 , D32 , Do3 , D6 , Re3_ , D2 , Re3 , D6 , Do3 , D2 , La2_ , D6
  Data Re3 , D2 , Do3 , D6 , La2_ , D2 , La2 , D6 , Do3 , D2 , La2_ , D6 , La2 , D2
  Data Sol2 , D8 , Sil , D8 , Sol1 , D6 , La1 , D2 , La1_ , D6 , Do2 , D2 , Re2 , D6
  Data Re2_ , D2 , Do2 , D6 , Re2 , D2 , Re2_ , D6 , Do2 , D2 , Re2 , D6 , Re2_ , D2
  Data Re2 , D8 , Sil , D8 , Do3 , D8 , Si2 , D6 , Re3 , D2 , Do3 , D16 , La2_ , D6
  Data La2 , D2 , Sol2 , D6 , La2_ , D2 , La2 , D16 , Do3 , D8 , Si2 , D6 , Re3 , D2
  Data Do3 , D16 , La2_ , D6 , La2 , D2 , Sol2 , D6 , La2_ , D2 , La2 , D16 , Fa2 , D6
  Data Re2_ , D2 , Fa2 , D6 , Sol2 , D2 , La2 , D16 , La2_ , D6 , La2 , D2 , Sol2 , D6
  Data Fa2 , D2 , La2 , D6 , Sol2 , D2 , Fa2 , D6 , Re2_ , D2 , Sol2 , D6 , Fa2 , D2
  Data Re2_ , D6 , Fa2 , D2 , Sol2 , D16 , La2 , D6 , Sol2 , D2 , Fa2 , D6 , Re2_ , D2
  Data Sol2 , D6 , Fa2 , D2 , Re2_ , D6 , Re2 , D2 , Fa2 , D6 , Re2_ , D2 , Sol2 , D6
  Data Re2_ , D2 , Re2 , D8 , Sil , D8
  Data End_of_table
  Ocr1a_value_table:
  Data 1516% , 1431% , 1350% , 1275% , 1203% , 1135% , 1072% , 1011% , 955% , 901%
  Data 850% , 803% , 757% , 715% , 675% , 637% , 601% , 567% , 535% , 505% , 477%

 • سلام-دستتون واقعا درد نکنه خیلی جالب بود

  اگه امکانش هست توضیحات مربوط به اینکه بتونیم کدنویسی اونا انجام بدیم ارایه کنید-با تشکر فراوان

 • سلام پروژه جالب بودش

  منم یه پروژه درست کردم که ارگ دیجیتال بودش با wait و یه حلقه فرکانس اون نت رو درست می کرد

  اگه میشه سورسشو بزارید که تو پروژه هامون اولش این سرود پخش بشه مرسی

 • سلام داداش مجتبی شما یعنی نشستی نت های موسیقی رو درست کردی ؟
  کاش این روشت رو توضیح میدادی

 • آقا ممنون از این پروژه جالب
  ولی کاشکی سورس رو میزاشتین که یه الگویی واسه برنامه نویسی هم باشه واسه بقیه

 • اقا کامران من نشستم خودم کوشتم این سورس درست کنم به نرم افزار ربطی نداره . اگه دوست داری میتونی wav player درست کنی
  راحت فایل هاصوتی به فرمت
  fat32 و 44 کیلوهرتز تبدیل میکنی
  بتونی به کار بندازی ….
  راست این دوستموم electronicnarm2010 توضیح میده
  من خودم یک فایل اماده که c# نوشته شده بود پیدا کرده بودم که باید حتما موزیک نباید از 2 ثانیه بیشتر باشه چون در atmega32 زیاد جا نمیگرفت
  تو پروتویس اجرا کردم ولی تن صدا خیلی قشنگ تولید نمیکرد ……
  کار فلش اره …. شبیه اون انجام میداد با دستور تایمر 1 به pwm تبدیل میکرد
  و با دستور lookup میومد دیتا ها میخوند

 • من یک نرم افزار دارم که آهنگ رو تبدیل به کد می کنه اما حجمش خیلی بالا میشه مثلا یک آهنگ خیلی کوتاه به اندازه کل حافظه ی atmega32 جا میگیره wow2
  جناب hesam_elc می دونم خوب به دست آوردن این چیزی که شما میگی باید بشینیم آهنگ بسازیم wow ولی روش هایی هست که میشه آهنگ رو تبدیل به یکسری کد کرد یا فرکانس هر قسمت رو دربیاری و توسط pwm اون رو پخش کرد
  این به دست آوردن فرکانسش کار یه مقدار سختی هست راستی منظور از دیتاشیت برای چی هست میکرو یا آهنگ wow میکرو که دیتاشیتش به درد ما نمی خوره آهنگ رو هم تا اونجا که می دونم کسی برای آهنگش دیتاشیت منتشر نمی کنه wow2

  • اقا مجتبی حالت چطوره . راستی اون نرم افزار چند مگه میشه برام بفرستی . نمیشه یک حافظه جانبی به میکرو وصل کنیم و اطلاعات اهنگ رو از اون فراخانی کنیم ؟ یعنی همون کار فلش میکرو رو انجام بده

 • سلام کامران جان خوبی معذرت که دیر میام تایپ میکنم هنوز درگیر امتحان و کنکور هستم

  معذرت electronicnarm2010 الان درست کردم

 • سلام اقا مجتبی گل ، خیلی وقت بود پست نزده بودید . خیلی این سرود رو دوست دارم دستت درد نکنه واقعا جالب بود os ای کاش سورس رو هم میذاشتید

 • با عرض سلام پروژه جالبی اما سرود ملی نیست ای ایرانه کاش سورسش هم میزاشتید شما نمی دونید چه جوری میشه یک آهنگ رو به نت هایی برای پخش روی میکرو تبدیل کرد

  • سلام دوست عزیز

   با تایمر و با ترکیب یک سری کد که یه سری فرکانس رو تولید میکنه .

   باید دیتاشیتش رو گیر بیاری ببین الگوریتمش چطوریه و بعد اون رو با تایمر بسازی

   مثلا ic mt7780 دیکدر تلفن اما وقتی دیتاشیتش رو دانلود میکنی میبینی میشه با ترکیب یکسری کد و الگوریتم و با استفاده از تایمر همین کار رو انجام داد !!!

برای ارسال دیگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.

مطالب سایت