تمامی مطالب برای برچسب :پروژه های صوتی با میکرو

FREE

آموزش ساختن کلید صوتی

آموزش ساختن کلید صوتی

آموزش ساختن کلید صوتی در این پروژه یک کلید طراحی می کنیم که با استفاده از صدای کف زدن کار کند. با زدن دو کف پشت سر هم کلید فعال و با زدن مجدد دو کف پشت سر هم کلید غیر فعال می شود . می توان از آن برای روشن و خاموش کردن وسایل […]