تمامی مطالب برای برچسب :دانلود پروژه دماسنج با DS18B20

FREE

راه اندازی سنسور دمای DS18B20 (بسکام)

راه اندازی سنسور دمای DS18B20 (بسکام) یکی از نیازهای محیطهای صنعتی، کشاورزی، گلخانه ها و منازل تعیین دمای محیط به صورت دقیق و کنترل ابزارهای سرمایشی و گرمایشی می باشد. برای تعیین دما به صورت دقیق به یک سنسور دما نیاز داریم که تا حد امکان به سایر عوامل محیطی وابسته نبوده و کالیبره باشد. […]