تمامی مطالب برای برچسب :انواع کاربرد های سلف

FREE

کاربرد سلف و نحوه عملکرد آن

کاربرد سلف و نحوه عملکرد آن

کاربرد سلف و نحوه عملکرد آن چند وقت پیش یک مدار با سون سگمنت طراحی کردم ولی به درستی کار نمی کرد و سگمنت ها به درستی عمل نمی کردند ، هرچند همه موارد ضروری را رعایت کرده بودم باز هم مدار به درستی عمل نمی کرد ، آخر سر یک فیلتر با سلف طراحی […]