تمامی مطالب برای برچسب :آموزش ساختن تابلوی روان RGB

FREE

تابلوی روان 16*64 سه رنگ

تابلوی روان 16*64 سه رنگ

تابلوی روان 16*64 سه رنگ یکی از دستاوردهای جدید تبلیغاتی استفاده از تابلوهای روان دیجیتالی است. استفاده از این دست تابلوها در صرفه جویی و جلوگیری از هزینه های روابط عمومی بسیار مؤثر است . در این آموزش که پایان نامه یکی از دانشجو ها می باشد بطور کامل نحوه کار کردن و ساختن تابلوی […]